S M Ě R N I C E

č í s l o 3/2017-21

O platbě členských příspěvků

I.  Výše členských příspěvků

Výše členského příspěvku je stanovená u družstev dospělých a juniorských kategorií na částku 6.000,- Kč.

Výše členského příspěvku je stanovená u žákovských družstev a družstev dorostu na částku 4.800,- Kč.

Výše členského příspěvku je stanovená u družstev mladších žákyň, elévek, elévů a přípravky na částku 4.000,- Kč.

Hráčům a hráčkám, kteří se stanou členy klubu v průběhu sezony, budou příspěvky stanoveny individuálně dle rozhodnutí VV SK Bivoj Litvínov, přičemž první platba bude vždy minimálně 1.600,- Kč (v případě, že celkový předpis příspěvků nebude menší). Dlouhodobé absence hráčů v řádech měsíců budou řešeny individuálně VV SK Bivoj Litvínov.


II.  Slevy

Individuální slevy lze sjednat u hostujících hráčů a hráček.

Dále lze individuální slevu poskytnout členům družstev mládeže, kteří jsou ze sociálně slabého prostředí. O tuto slevu žádá trenér příslušného družstva.

Individuální slevu lze poskytnout z důvodu dlouhodobé absence hráče či hráčky, která vznikne ze zdravotních důvodů. O tuto slevu žádá trenér příslušného družstva, přičemž je nutné doložit lékařské potvrzení.

Klub dále poskytuje tzv. sourozeneckou slevu ve výši 50%. Za první dítě ve vyšší kategorii platí rodiče příspěvky v plné výši a za každé další 50% z částky stanovené pro danou věkovou kategorii.

III.  Upuštění od platby členských příspěvků

Od placení členských příspěvků lze úplně upustit při vzniku zvlášť tíživé životní situace nebo u zvlášť talentovaného jedince ze sociálně slabého prostředí. O upuštění od platby příspěvku žádá trenér příslušného družstva.

Každému, kdo získá sponzora pro klub v minimální výši 7.500,- Kč, budou odpuštěny příspěvky v plné výši. Se sponzorem bude podepsána darovací smlouva nebo smlouva o reklamě. Smlouvu se sponzorem je nutno vyhotovit nejpozději do 30.9. 2020. Pokud se do té doby nepodaří sponzora získat, musí hráč zvolit jinou variantu placení (1 nebo 2). Příspěvky budou hráči vráceny v okamžiku, kdy sponzor zašle peníze na účet klubu. Např. pokud získáte v prosinci sponzora, budete do té doby muset platit příspěvky jako byste žádného neměli a až sponzor zaplatí, budou Vám uhrazené příspěvky kompenzovány.

IV.  Placení příspěvků

Příspěvky jsou nově placeny přes členskou sekci. Každá Vaše platba dle zvolené varianty má svůj unikátní Variabilní symbol, který obdržíte do svého emailu. Proto prosím dbejte na aktuálnost svých kontaktů uváděných v členské sekci.

1. varianta

Jednorázově. Varianta upřednostňována klubem i většinou rodičů. Celou částku je nutno splatit nejpozději do 30.9. daného roku. V takovém případě lze sepsat s klubem darovací smlouvu a tu v daňovém přiznání za  daný rok využít ke snížení základu daně z příjmů a získat tak část příspěvku zpět. Navíc obdržíte od svého trenéra do měsíce klubový náramek a k tomu klubové tričko.

2. varianta

Po částech. Po zkušenostech z uplynulých let nabízíme možnost rozložení platby na 3 části tak, aby 1. splátka byla uhrazena do 30.9., druhá splátka do 30.11. a celková výše příspěvku byla uhrazena nejpozději do 28.2.2021. 

CELKEM      6000,-    4800,-   4000,-   

1.splátka   2000,-    1600,-   1600,-   

2.splátka   2000,-    1600,-   1200,-

3.splátka   2000,-    1600,-   1200,-

Pokud uhradíte do 30.9.2020 celou částku obdržíte od svého trenéra do měsíce klubové tričko a náramek zdarma.

Příspěvky je nutno posílat na účet klubu SK Bivoj Litvínov 171919492/2010 vedený u FIO banky pod správným variabilním symbolem. Do zprávy pro příjemce uvede plátce jméno a příjmení hráče a ročník narození, např.: Jan Novák 1998. Osobní platby v hotovosti trenérům nebo funkcionářům klubu nejsou žádoucí a lze k nim přistoupit ve zcela ojedinělých případech.


V.  Závěrečná ustanovení

Hráči, kteří nebudou mít ke dni 15.10. daného roku uhrazené členské příspěvky některým z výše uvedených způsobů nebo nebudou mít sjednaný splátkový kalendář, nemohou startovat v ligových ani přátelských utkáních v týmech SK Bivoj Litvínov. Trenéři dle rozhodnutí VV SK Bivoj Litvínov nesmí dlužníky k zápasům nominovat.

Přehled placení příspěvků bude tradičně k dispozici na internetových stránkách klubu. 

Spravováním přehledu je pověřen Tomáš Arazim, 723 89 33 33, e-mail: klub@skbivoj.cz. Se správcem přehledu lze sjednat individuální splátkový kalendář.