Jak platit

Milé Bivojky, Bivojové a Bivojčata, vážení rodiče,

pro sezónu 2019/2020 dochází v našem klubu pouze k drobným úpravám předpisu pro platby členských příspěvků. Výše příspěvků je zřejmá z přehledové tabulky. Stejně jako v předchozích letech platí všem hráčům hráčskou licenci ČFbU klub. Sami hráči nic ČFbU neplatí! Zachováváme i zavedenou tzv. sourozeneckou slevu 50%. 

S M Ě R N I C E

č í s l o 3/2017-18

O platbě členských příspěvků

I.

Výše členských příspěvků

Výše členského příspěvku je stanovená u družstev dospělých (mimo KFL) a juniorských kategorií na částku 6.000,- Kč.

Výše členského příspěvku je stanovená u družstev dorostu na částku 4.500,- Kč.

Výše členského příspěvku je stanovená u žákovských družstev na částku 4.000,- Kč.

Hráčům a hráčkám, kteří se stanou členy klubu v průběhu sezony, budou příspěvky stanoveny individuálně dle rozhodnutí VV SK Bivoj Litvínov, přičemž první platba bude vždy minimálně 1.500,- Kč (v případě, že celkový předpis příspěvků nebude menší). Dlouhodobé absence hráčů v řádech měsíců budou řešeny individuálně VV SK Bivoj Litvínov.

Výše příspěvků a přehled variabilních symbolů pro jejich platbu:

II.

Slevy

Individuální slevy lze sjednat u hostujících hráčů a hráček.

Dále lze individuální slevu poskytnout členům družstev mládeže, kteří jsou ze sociálně slabého prostředí. O tuto slevu žádá trenér příslušného družstva.

Individuální slevu lze poskytnout z důvodu dlouhodobé absence hráče či hráčky, která vznikne ze zdravotních důvodů. O tuto slevu žádá trenér příslušného družstva, přičemž je nutné doložit lékařské potvrzení.

Klub dále poskytuje tzv. sourozeneckou slevu ve výši 50%. Za první dítě ve vyšší kategorii platí rodiče příspěvky v plné výši a za každé další 50% z částky stanovené pro danou věkovou kategorii.

III.

Upuštění od platby členských příspěvků

Od placení členských příspěvků lze úplně upustit při vzniku zvlášť tíživé životní situace nebo u zvlášť talentovaného jedince ze sociálně slabého prostředí. O upuštění od platby příspěvku žádá trenér příslušného družstva.

Každému, kdo získá sponzora pro klub v minimální výši 7.500,- Kč, budou odpuštěny příspěvky v plné výši. Se sponzorem bude podepsána darovací smlouva nebo smlouva o reklamě. Smlouvu se sponzorem je nutno vyhotovit nejpozději do 30. 11. 201. Pokud se do té doby nepodaří sponzora získat, musí hráč zvolit jinou variantu placení (1 nebo 2). Příspěvky budou hráči vráceny v okamžiku, kdy sponzor zašle peníze na účet klubu. Např. pokud získáte v prosinci sponzora, budete do té doby muset platit příspěvky jako byste žádného neměli a až sponzor zaplatí, budou Vám uhrazené příspěvky vráceny.

IV.

Placení příspěvků

Příspěvky lze zaplatit následně:

1. varianta

Jednorázově. Varianta upřednostňována klubem i většinou rodičů. Celou částku je nutno splatit nejpozději do 31. 10. 2019. V takovém případě lze sepsat s klubem darovací smlouvu a tu v daňovém přiznání za rok 2017 využít ke snížení základu daně z příjmů a získat tak část příspěvku zpět.

2. varianta

Po částech. Příspěvky je vždy nutné platit v daném kalendářním měsíci, tak aby byla částka připsána na účet klubu v příslušném kalendářním měsíci! Do 30. 9. 2019 je nutno zaplatit první splátku ve výši 1500,- Kč resp. 1000,- nebo 500,- Kč + případný dluh z uplynulého období. Další platby jsou hrazeny  v měsíčních splátkách tak, aby celková výše příspěvku byla uhrazena nejpozději do 31. 3. 2020.

V.

Úhrada příspěvků

Příspěvky je nutno posílat na účet klubu SK Bivoj Litvínov 171919492/2010 vedený u FIO banky. Variabilní symbol dle tabulky níže, konstantní symbol 0008. Do zprávy pro příjemce uvede plátce jméno a příjmení hráče a ročník narození, např.: Jan Novák 1998.

Osobní platby v hotovosti trenérům nebo funkcionářům klubu nejsou žádoucí a lze k nim přistoupit ve zcela ojedinělých případech.

   

Závěrečná ustanoveníVI.

Hráči, kteří nebudou mít ke dni 31. 10. 2019 uhrazené členské příspěvky některým z výše uvedených způsobů nebo nebudou mít sjednaný splátkový kalendář, nemohou startovat v ligových ani přátelských utkáních v týmech SK Bivoj Litvínov. Trenéři dle rozhodnutí VV SK Bivoj Litvínov nesmí dlužníky k zápasům nominovat.

Přehled placení příspěvků bude tradičně k dispozici na internetových stránkách klubu. 

Spravováním přehledu je pověřen TOMÁŠ ARAZIM - tel.: 723 89 33 33, e-mail: klub@skbivoj.cz. Se správcem přehledu lze sjednat individuální splátkový kalendář.

HORG RESTAURACE SEVERKA město Litvínov platinum natural orion greiner packaging itm most