Příspěvky

Milé Bivojky, Bivojové, vážení rodiče, již v roce 2022 došlo v našem klubu k přechodu na platbu ročních členských příspěvků. Proto nyní naleznete v členské sekci v průběhu ledna aktuální předpis pouze na jednu celkovou platbu na příslušný kalendářní rok. Stejně jako v předchozích letech platí všem hráčům hráčskou licenci ČFbU klub. Sami hráči nic ČFbU neplatí! Zachováváme i zavedenou tzv. sourozeneckou slevu 50%.

S M Ě R N I C E

č í s l o 3/2023

Členské příspěvky

I.  Výše příspěvků

Výše ročního členského příspěvku je stanovená na základě principu rovnosti a solidarity všech členů klubu v jednotné výši 6.000,-Kč. Dále jen příspěvky.

Povinnost úhrady vzniká každému aktivnímu hráči uvedenému hráčské soupisce libovolného týmu klubu k 1.1. daného roku tím, že nastoupí v daném roce k libovolnému soutěžnímu utkání. Tím, že využijete prostředí a organizaci našeho klubu ke své zájmové činnosti nebo zájmové činnosti svých dětí, je úhrada příspěvku na základě našich stanov a  platného občanského zákoníku vymahatelná. Pokud stanovy zakotví povinnost úhrady členských příspěvků, jsou členové povinni členské příspěvky hradit a spolek po nich může tuto úhradu vymáhat (a to i soudní cestou). Pokud člen nesplní povinnost platit členské příspěvky, spojuje s porušením této povinnosti zákon i zánik členství, o kterém v tomto případě rozhoduje VV.


II.  Úprava výše příspěvků

Hráčům a hráčkám, kteří se stanou členy klubu v průběhu sezony, budou příspěvky stanoveny individuálně dle počtu měsíců chybějících do konce kalendářního roku ve výši 500,- Kč za každý celý kalendářní měsíc a splatný dle pokynů členské sekce. První členský příspěvek v minimální výši 500,- Kč je splatný do 30 dnů od podání přihlášky do klubu. Rozhodující je datum registrace = přihlášky člena klubu v členské sekci.

Individuální úpravu výše příspěvků lze sjednat u dojíždějících nebo hostujících hráčů a hráček.

Dále lze výši příspěvků upravit při vzniku zvlášť tíživé životní nebo rodinné situace. O tuto úpravu žádá VV hlavní trenér příslušného týmu, který by měl být dobře obeznámen se situací hráče.

Individuální úpravu lze také sjednat z důvodu dlouhodobé absence hráče či hráčky, která vznikne ze zdravotních důvodů. Dlouhodobá absence je pro tento účel absence 45 dnů a delší. O tuto slevu žádá rodič se souhlasem trenéra příslušného týmu, přičemž je nutné doložit lékařské potvrzení.

Dále poskytujeme automaticky tzv. sourozeneckou slevu ve výši 50%. Za první dítě/člena domácnosti platí rodiče příspěvek v plné výši a za každé další pouze 50%. 

Žádosti o jakoukoliv úpravu výše členských příspěvků prosím zasílejte na email klub@skbivoj.cz. 

Všechny úpravy výše členských příspěvků schvaluje operativně VV. Rozhodnutí o snížení příspěvku musí být součástí zápisu z jednání VV. Přílohou musí být vždy písemná žádost, respektive Vámi zaslaný email.

III.  Alternativní platby příspěvků 

Zástupným způsobem úhrady příspěvků je darovací smlouva ve výši 6.000,- Kč nebo smlouva o reklamě v minimální výši 10.000,- Kč. Smlouvu se sponzorem je nutno vyhotovit nejpozději do 30.3. daného roku. Pokud se do té doby nepodaří sponzora získat, musí hráč zvolit jinou variantu placení. Příspěvky budou hráči refundovány v okamžiku úhrady smlouvy na účet klubu. (příklad: pokud získáte sponzora až v srpnu, budete do té doby muset platit příspěvky, jako byste žádného neměli. Až sponzor zaplatí, budou Vám uhrazené příspěvky kompenzovány).

IV.  Placení příspěvků

Příspěvky jsou placeny výhradně bankovním převodem! Předpis příspěvků na celý kalendářní rok obdrží všichni členové v průběhu ledna do členské sekce a do kontaktního emailu včetně unikátního Variabilního symbolu. Proto prosím dbejte na aktuálnost svých kontaktů uváděných v členské sekci a správnost přiděleného Variabilního symbolu při zadávání plateb. Veškeré platby, páruje a kontroluje členská sekce automaticky následující den po připsání platby! O zůstatku neuhrazených příspěvků Vás bude členská sekce také automaticky informovat každý měsíc. Splatnost 31.1. je věcí systémového nastavené členské sekce nikoliv povinností uhradit vše do tohoto data. Pro úhradu příspěvků si vyberte svou vlastní variantu viz. níže. 

1. varianta - Jednorázově

Varianta upřednostňována klubem i většinou rodičů. Celou částku je nutno splatit nejpozději do 30.3. daného roku. V takovém případě lze sepsat s klubem darovací smlouvu a tu v daňovém přiznání za  daný kalendářní rok využít ke snížení základu daně z příjmů a získat tak část příspěvku zpět. Navíc obdržíte od svého trenéra jako poděkování klubovou láhev na pití nebo tričko nebo jinou pozornost dle aktuální nabídky ve fanshopu. 

2. varianta – Na 2 části

Po zkušenostech z uplynulých let nabízíme možnost rozložení platby na 2 části tak, aby 1. splátka ve výši 3000,- Kč byla uhrazena do 30.3. a 2. splátka ve výši 3000,- byla uhrazena do 15.9.

3. varianta - Měsíčně

Nejjednodušší je nastavit si trvalý příkaz 500,- / měsíc s Variabilním symbolem, který je stejný po celý rok. Systém, který automaticky připisuje úhrady všech plateb Vás bude pouze každý měsíc informovat o zůstatkové částce.

Příspěvky je nutno posílat na účet klubu SK Bivoj Litvínov 171919492/2010 vedený u FIO banky pod správným variabilním symbolem, který automaticky generuje členská sekce. Do zprávy pro příjemce uvede plátce jméno a příjmení hráče a ročník narození, např.: Jan Novák 1998.

Platby příspěvků v hotovosti jsou možné pouze v sekretariátu klubu a musí Vám být na ně vystaven doklad – potvrzení o platbě. Platby v hotovosti trenérům v průběhu tréninků apod. nejsou přípustné. Trenéři a funkcionáři klubu jsou poučeni, jak v těchto případech postupovat.

Pokud jakýmkoliv způsobem uhradíte do 30.3. celou částku příspěvků tj. 6.000,- obdržíte od svého trenéra do 30.4. klubovou lahev na pití zdarma.

V.  Závěrečná ustanovení

Hráči, kteří nebudou mít ke dni 15.9. daného roku uhrazené příspěvky některým z výše uvedených způsobů nebo nebudou z jejich profilu v členské sekci zřejmé pravidelné měsíční platby, nemohou startovat v ligových ani přátelských utkáních v týmech SK BIVOJ LITVÍNOV. Trenéři dle rozhodnutí VV SK Bivoj Litvínov nesmí hráče s neuhrazenými příspěvky k zápasům nominovat.

Přehled placení příspěvků má každý člen ve svém profilu v členské sekci klubu. 

Spravováním přehledu je pověřen předseda klubu. Případné dotazy k platbám směřujte na  e-mail: klub@skbivoj.cz.