Příspěvky

Milé Bivojky, Bivojové, vážení rodiče, v sezoně 2021/2022 dochází v našem klubu k přechodu na platbu ročních členských příspěvků, proto nyní naleznete v členské sekci předpis pouze na individuální doplatek podzimu roku 2021 a až v lednu se objeví platba na rok 2022. Výše doplatku je individuání dle přeplatků nebo nedoplatků! z období ovlivněného Covid opatřeními. Stejně jako v předchozích letech platí všem hráčům hráčskou licenci ČFbU klub. Sami hráči nic ČFbU neplatí! Zachováváme i zavedenou tzv. sourozeneckou slevu 50%.

S M Ě R N I C E

č í s l o 3/2021

Hráčské příspěvky

I.  Výše hráčských příspěvků

Výše ročního hráčského příspěvku je stanovená na základě naší vzájemné dohody a principu rovnosti a solidarity všech členů klubu v jednotné výši 5.000,-Kč. Hráčský příspěvek se skládá z jednotného členského příspěvku ve výši 500,- Kč a z příspěvku na sportovní činnost ve výši 4.500,- Kč. Dále jen příspěvky.

Povinnost úhrady vzniká každému aktivnímu hráči uvedenému hráčské soupisce libovolného týmu klubu k 1.1. daného roku tím, že nastoupí v daném roce k libovolnému soutěžnímu utkání. Tím, že využijete prostředí a organizaci našeho klubu ke své zájmové činnosti nebo zájmové činnosti svých dětí, je úhrada příspěvku na základě našich stanov vymahatelná.

Hráčům a hráčkám, kteří se stanou členy klubu v průběhu sezony, budou příspěvky na sportovní činnost stanoveny individuálně dle počtu měsíců chybějících do konce kalendářního roku ve výši 500,- Kč za každý celý kalendářní měsíc a splatný dle pokynů členské sekce. Členský příspěvek ve výši 500,- Kč je splatný do 30 dnů od podání přihlášky do klubu. Rozhodující je datum registrace = přihlášky člena klubu v členské sekci.

II.  Úprava výše členských příspěvků

Individuální úpravu výše příspěvků lze sjednat u dojíždějících nebo hostujících hráčů a hráček.

Dále lze výši příspěvků upravit při vzniku zvlášť tíživé životní situace nebo členům družstev mládeže, kteří jsou ze sociálně slabého prostředí. O tuto úpravu žádá trenér příslušného týmu, který by měl být dobře obeznámen se situací hráče.

Individuální úpravu lze také sjednat z důvodu dlouhodobé absence hráče či hráčky, která vznikne ze zdravotních důvodů. Dlouhodobá absence je pro tento účel absence 45 dnů a delší. O tuto slevu žádá rodič se souhlasem trenéra příslušného týmu, přičemž je nutné doložit lékařské potvrzení.

Dále poskytujeme automaticky tzv. sourozeneckou slevu ve výši 50%. Za první dítě/člena domácnosti platí rodiče příspěvek v plné výši a za každé další pouze 50%.

Všechny úpravy výše členských příspěvků schvaluje operativně VV. Rozhodnutí o snížení příspěvku musí být součástí zápisu z jednání VV. Přílohou musí být vždy písemná žádost, stačí email zaslaný na sekretar@skbivoj.cz

III.  Alternativní platby příspěvků na sportovní činnost

Zástupným způsobem úhrady příspěvků je darovací smlouva ve výši 5000,- Kč nebo smlouva o reklamě v minimální výši 8.000,- Kč. Smlouvu se sponzorem je nutno vyhotovit nejpozději do 30.3. daného roku. Pokud se do té doby nepodaří sponzora získat, musí hráč zvolit jinou variantu placení. Příspěvky budou hráči refundovány v okamžiku úhrady smlouvy na účet klubu. (příklad: pokud získáte sponzora až v srpnu, budete do té doby muset platit příspěvky, jako byste žádného neměli. Až sponzor zaplatí, budou Vám uhrazené příspěvky kompenzovány).

IV.  Placení příspěvků

Příspěvky jsou placeny výhradně přes členskou sekci. Každý předpis příspěvku má svůj unikátní Variabilní symbol, který obdržíte do svého emailu. Proto prosím dbejte na aktuálnost svých kontaktů uváděných v členské sekci.

1. varianta - Jednorázově

Varianta upřednostňována klubem i většinou rodičů. Celou částku je nutno splatit nejpozději do 30.3. daného roku. V takovém případě lze sepsat s klubem darovací smlouvu a tu v daňovém přiznání za  daný rok využít ke snížení základu daně z příjmů a získat tak část příspěvku zpět. Navíc obdržíte od svého trenéra do měsíce klubový náramek a k tomu klubové tričko.

Pokud uhradíte do 30.3. celou částku obdržíte od svého trenéra do 30.5. klubové tričko zdarma.

2. varianta – Po částech

Po zkušenostech z uplynulých let nabízíme možnost rozložení platby na 2 části tak, aby 1. splátka ve výši 3000,- Kč byla uhrazena do 30.3. a 2. splátka ve výši 2000,- byla uhrazena do 15.10.

Příspěvky je nutno posílat na účet klubu SK Bivoj Litvínov 171919492/2010 vedený u FIO banky pod správným variabilním symbolem, který automaticky generuje členská sekce. Do zprávy pro příjemce uvede plátce jméno a příjmení hráče a ročník narození, např.: Jan Novák 1998.

Platby příspěvků v hotovosti jsou možné pouze v sekretariátu klubu a musí Vám být na ně vystaven doklad – potvrzení o platbě. Platby v hotovosti trenérům v průběhu tréninků apod. nejsou přípustné. Trenéři a funkcionáři klubu jsou poučeni, jak v těchto případech postupovat.

V.  Závěrečná ustanovení

Hráči, kteří nebudou mít ke dni 15.10. daného roku uhrazené příspěvky některým z výše uvedených způsobů nebo nebudou mít sjednaný splátkový kalendář, nemohou startovat v ligových ani přátelských utkáních v týmech SK BIVOJ LITVÍNOV. Trenéři dle rozhodnutí VV SK Bivoj Litvínov nesmí hráče s neuhrazenými příspěvky k zápasům nominovat.

Přehled placení příspěvků má každý člen ve svém profilu v členské sekci klubu. 

Spravováním přehledu je pověřen SEKRETÁŘ KLUBU, e-mail: sekretar@skbivoj.cz